2017

Sidney, geb. 10.02.2017

 

V: Novill, M: VPrSt. Sely, MV:Liz. Stilton

 

 

 

Novillson, geb. 6.03.2017

 

V: Novill, M: Casta, MV: Wolfgang

 

 

Nelson, geb. 11.03.2017

unser Neuzugang, aus der Zucht von Hr. Harald Tauber

V: Novill, M: Milena, MV: Stanley-M