Vlora

geb. 17.02.2014
 
V: liz.234/T Anselazio    M: Viduka    MV: Nabucco