NÖ Fohlenchampionat und Materialprüfung - Annaberg

Endring bei den Hengstfohlen:

1.Pl.: Nelson                 V: Novill                   M: Milena               MV: Stanley-M          Punkte: 27

  Züchter: Harald Tauber, Wittau

  Besitzer: Karl Heinz und Bettina Baswald, Zurndorf

 

2.Pl.: Whitaker              V: Winterzauber        M: StPrSt.Miley      MV: Nordtirol            Punkte: 26,5

  Züchter und Besitzer: Johann Brandstätter, Peisching

3.Pl.: Archimedes          V: Amethist               M: Anemone          MV: Windsor             Punkte: 26

  Züchter und Besitzer: Elisabeth und Stefanie Hoppel, Türnitz

4.Pl.: Nirvana                V: Novill                    M: PrSt.Messi        MV: Winternacht       Punkte: 25,5

   Züchter und Besitzer: Harald Tauber, Wittau

4.Pl.: Nero                    V: Novill                    M: PrSt.Mylady      MV: Winternacht       Punkte: 25,5

   Züchter und Besitzer: Harald Tauber, Wittau

6.Pl.: Almsee                V: Adonis                   M: VPrSt.Askita     MV: Bergdorf            Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Josef und Gerhard Karner, Frankenfels

6.Pl.: Avelino-W            V: Alaba                    M: VPrSt.Escada    MV: Novill                 Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Bmstr. Erich Wenzl, Ybbs

6.Pl.: Atanga                V: Alpenstein              M: Riolanda          MV: Buchberg            Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: ÖkR. Johann Puntigam, Krensdorf

6.Pl.: Amerikano           V: Alpenstein              M: StPrSt.Altabadia  MV: Amethist         Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Elisabeth und Stefanie Hoppel, Türnitz

6.Pl.: Aristoteles           V: Amethist                M: StPrSt.Geisha   MV: Natural              Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Martin Pfeffer, Joachimsberg

6.Pl.: Nashville             V: Nikitamo                M: VPrSt.Angel      MV: Nobelmann        Punkte: 25

    Züchter und Besitzer: Gerhard Luef, Bad Schönau

6.Pl.: Nanuk                 V: Nostalgie               M: StPrSt.Marylin-Mary  MV: Amadeus    Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Johann Brandstätter, Peisching

 

ex Platz 19. Novillson    V: Novill                    M: Casta                        MV: Wolfgang        Punkte 23,5

    Zückter und Besitzer: Karl Heinz und Bettina Baswald, Zurndorf

 

Endring bei den Stutfohlen:

1.Pl.: Mirella                 V: Novill                    M: StPrSt.Milva      MV: Bergamo            Punkte: 27  

   Züchter und Besitzer: Rudolf Baswald, Höflein

2.Pl.: Farina                  V: Winternacht          M: Finja                 MV: Amadeus           Punkte: 26,5

  Züchter und Besitzer: Harald Tauber, Wittau

3.Pl.: Topanga               V: Winternacht          M: PrSt.Tavosa       MV: Abendstern       Punkte: 26

   Züchter und Besitzer: Eduard Scheumbacher, Edelstal

4.Pl.: Frequency             V: Amerigo               M: VPrSt.Feenzauber  MV: Walzertraum  Punkte: 25,5

   Züchter und Besitzer: Paul und Romana Hecher, Gloggnitz

4.Pl.: Mandy                  V: Novill                   M: Mauritius           MV: Stanley-M          Punkte: 25,5

   Züchter und Besitzer: Harald Tauber, Wittau

6.Pl.: Flamme                V: Nordwest             M: StPrSt.Flavia      MV: Stolzalm            Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Paul und Romana Hecher, Gloggnitz

6.Pl.: Alkantara              V: Alpenstein           M: VPrSt.Andiva      MV: Stolzalm            Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Claudia und Leopold Möser, St.Georgen/L.

6.Pl.: La Viva                 V: Alpenstein           M: Lovely                MV: Amethist           Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Elisabeth und Stefanie Hoppel, Türnitz

6.Pl.: Dalia                    V: Alvermann           M: StPrSt.Dohle       MV: Waldrausch       Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Josef Trimmel, Wiesmath

6.Pl.: Fiona                   V: New York             M: Faradobia            MV: Stolzalm           Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Gerald Hofegger, Frankenfels

6.Pl.: Harmonie             V: Nikitamo              M: Hanelore             MV: Nordtirol           Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Gerhard Luef, Bad Schönau

6.Pl.: Dubai                   V: Stilton                 M: StPrSt.Daily Star  MV: Amethist          Punkte: 25

   Züchter und Besitzer: Dieter Digruber, Joachimsberg

 

ex Platz 13: Sidney        V: Novill                  M: VPrSt. Sely        MV: Stilton                Punkte 24,5

    Züchter und Besitzer: Karl Heinz und Bettina Baswald, Zurndorf

 

Endring bei der Materialprüfung - 3-Jährige:

1.Pl.: Randy         V: liz.Woodland          M: ESt.Ricoletta     MV: liz.Novembernebel       Endnote: 8,2

   Züchter: Josef Walter, St.Anton/Arlberg

   Besitzer: Paul und Romana Hecher, Gloggnitz

   Reiterin: Nicole Möser

2.Pl.: Domino                 V: Winterabend          M: StPrSt.Demattea  MV: liz.Straden      Endnote: 8,1

   Züchter und Besitzer: Richard Hinteregger, Joachimsberg

   Reiterin: Nicole Möser

3.Pl.: Moya                    V: Aston Martin           M: Meyna              MV: liz.Nouvelle       Endnote: 7,9

   Züchter und Besitzer: Karl-Heinz und Bettina Baswald, Zurndorf

   Reiterin: Nicole Möser

4.Pl.: Moscova              V: liz.Stainz                  M: Melone             MV: liz.Abendstern   Endnote: 7,7

   Züchterin: Annemarie Rauch, Kelchsau

   Besitzer: Josef und Gerhard Karner, Frankenfels

   Reiterin: Nicole Möser